BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 09/09/2021)

Tuesday, 31/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:243 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 31  tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 09/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 31/08/2021

Ngày 01/09/2021

Ngày 02/09/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03/9 –09/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Băc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Băc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Băc

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 31/08/2021

Ngày 01/09/2021

Ngày 02/09/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

03/9 –09/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông

0,5 – 1,5

Đông

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Đông

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/08/2021

Ngày 01/09/2021

Ngày 02/09/2021

Nhận định Thủy triều từ

03/9 –09/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,6m 

Thời gian: 11h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian:24h19

Cao nhất:  2,8m 

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất:  3,0m 

Thời gian: 13h03

Thấp nhất:0,9

Thời gian: 1h10

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Cao nhất 3,3m ( 05, 06/09); Thấp nhất  2,6m (09/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình