BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 28/08/2021 đến ngày 06/09/2021)

Saturday, 28/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:240 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 28  tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 28/08/2021 đến ngày 06/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 28/08/2021

Ngày 29/08/2021

Ngày 30/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

31/8 –06/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 28/08/2021

Ngày 29/08/2021

Ngày 30/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

31/8 –06/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/08/2021

Ngày 29/08/2021

Ngày 30/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

31/8 –06/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,1m 

Thời gian: 2h49

Thấp nhất:1,8m

Thời gian:22h32

Cao nhất:  2,2m 

Thời gian: 6h40

Thấp nhất:1,5m

Thời gian:22h57

Cao nhất:  2,4m 

Thời gian: 10h40

Thấp nhất:1,2m

Thời gian:23h38

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3m ( 05, 06/09); Thấp nhất  2,6m (31/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình