BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 03/09/2021)

Wednesday, 25/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:237 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 25  tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 03/09/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 25/08/2021

Ngày 26/08/2021

Ngày 27/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/8 –03/09/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/08/2021

Ngày 26/08/2021

Ngày 27/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

28/8 –03/09/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/08/2021

Ngày 26/08/2021

Ngày 27/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

28/8 –03/09/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,7 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,8 m

Thời gian:8h23

Cao nhất:2,4 m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:1,1 m

Thời gian:9h26

Cao nhất:   

Thời gian:

Thấp nhất:1,5 m

Thời gian:10h31

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,1m ( 03/09); Thấp nhất  2,1m (28/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình