BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 22/8/2021 đến ngày 31/8/2021)

Sunday, 22/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:234 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày22/08/2021đến ngày31/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/08/2021

Ngày 23/08/2021

Ngày 24/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25/8 –31/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/08/2021

Ngày 23/08/2021

Ngày 24/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

25/8 –31/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/08/2021

Ngày 23/08/2021

Ngày 24/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

25/8 –31/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian: 16h06

Thấp nhất: 0,2m

Thời gian: 5h03

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 16h57

Thấp nhất: 0,3m

Thời gian: 6h12

Cao nhất: 3,1m

Thời gian: 17h47

Thấp nhất: 0,4m

Thời gian: 7h18

Thủy triều giảm đến 28, sau tăng. Cao nhất 2,7m (25/08); Thấp nhất  2,1m (28/8).

                                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình