BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 20/08/2021 đến ngày 29/08/2021)

Friday, 20/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:232 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 20  tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 20/08/2021  đến ngày 29/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/08/2021

Ngày 21/08/2021

Ngày 22/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23/8 –29/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/08/2021

Ngày 21/08/2021

Ngày 22/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

23/8 –29/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

0,5 – 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/08/2021

Ngày 21/08/2021

Ngày 22/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

23/8 –29/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:0,3 m

Thời gian:2h41

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian:3h53

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 16h06

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian:5h03

Thủy triều giảm dần đến 28 sau tăng. Cao nhất 3,4m ( 23/08); Thấp nhất  2,1m (28/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình