BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 23/08/2021)

Saturday, 14/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:226 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 14 tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 14/08/2021 đến ngày 23/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 14/08/2021

Ngày 15/08/2021

Ngày 16/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

17/8 –23/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 14/08/2021

Ngày 15/08/2021

Ngày 16/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

17/8 –23/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Nam đến Tây Nam

1,5 – 2,5

Nam

1,0 – 2,0

Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/08/2021

Ngày 15/08/2021

Ngày 16/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

17/8 –23/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:  

Thời gian:

Thấp nhất:1,3m

Thời gian:11h13

Cao nhất:2,1m

Thời gian: 2h56

Thấp nhất:1,7m

Thời gian:13h20

Cao nhất:2,3m

Thời gian: 7h41

Thấp nhất:1,2 m

Thời gian:22h58

Thủy triều tăng, sau giảm . Cao nhất 3,6m ( 20-22/08); Thấp nhất  2,7m (17/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình