BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 08/08/2021 đến ngày 17/8/2021)

Sunday, 08/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:220 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 08 tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày08/08/2021đến ngày17/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 08/08/2021

Ngày 09/08/2021

Ngày 10/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/8 –17/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Tây Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/08/2021

Ngày 09/08/2021

Ngày 10/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

11/8 –17/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Tây Nam

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,5

Tây Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/08/2021

Ngày 09/08/2021

Ngày 10/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

11/8 –17/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,4  m

Thời gian: 16h01

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 5h19

Cao nhất:3,4  m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 6h08

Cao nhất:3,3  m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 6h58

Thủy triều giảm dần đến 15 sau tăng. Cao nhất 3,2 m ( 11/8). Thấp nhất  2,1 m (15/8);

                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

    

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình