BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 15/08/2021)

Friday, 06/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:218 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 06 tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 06/08/2021 đến ngày 15/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 06/08/2021

Ngày 07/08/2021

Ngày 08/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09/8 –15/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/08/2021

Ngày 07/08/2021

Ngày 08/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

09/8 –15/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

0,5 – 1,5

Tây Nam

Đến Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/08/2021

Ngày 07/08/2021

Ngày 08/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

09/8 –15/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,2  m

Thời gian: 14h58

Thấp nhất:0,6  m

Thời gian: 3h48

Cao nhất:3,3  m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,4  m

Thời gian: 4h32

Cao nhất:3,4  m

Thời gian: 16h01

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 5h19

Thủy triều giảm dần. Thấp nhất  2,1 m (15/8); Cao nhất 3,4 m ( 09/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình