BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 04/08/2021 đến ngày 13/08/2021)

Wednesday, 04/08/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:216 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 04 tháng 08  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 04/08/2021 đến ngày 13/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 04/08/2021

Ngày 05/08/2021

Ngày 06/08/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07/8 –13/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/08/2021

Ngày 05/08/2021

Ngày 06/08/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

07/8 –13/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,5 – 2,5

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/08/2021

Ngày 05/08/2021

Ngày 06/08/2021

Nhận định Thủy triều từ

07/8 –13/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,8  m

Thời gian: 14h02

Thấp nhất:0,9  m

Thời gian: 2h28

Cao nhất:3,0  m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:0,7  m

Thời gian: 3h06

Cao nhất:3,2  m

Thời gian: 14h58

Thấp nhất:0,6  m

Thời gian: 3h48

Thủy triều tăng dần đến ngày 09/8 sau giảm. Thấp nhất  2,5 m (13/8); Cao nhất 3,4 m (08, 09/8).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình