BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 04/08/2021)

Monday, 26/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:207 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 04/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/07/2021

Ngày 27/07/2021

Ngày 28/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/7 –04/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

0,3 – 0,6

Nam đến Đông Nam

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/07/2021

Ngày 27/07/2021

Ngày 28/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

29/7 –04/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

1,0 – 2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/07/2021

Ngày 27/07/2021

Ngày 28/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

29/7 –04/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 17h53

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 7h02

Cao nhất:3,3 m

Thời gian: 18h42

Thấp nhất:0,2 m

Thời gian: 8h00

Cao nhất:2,9  m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất:0,5 m

Thời gian: 8h54

Thủy triều giảm dần đến 31 sau tăng. Cao nhất 2,8 m (04/7); Thấp nhất  1,9m (31/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình