BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 14H00 NGÀY 23/7/2021

Friday, 23/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2021

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 13h ngày 23/07/2021 đến 13h ngày 24/07/2021

 3 giờ

(13-16h/23)

 3 giờ

(16-19h/23)

 6 giờ

19h/23-01h/24)

6 giờ

(01-07h/24)

6 giờ

(07-13h/24)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

10-30

40

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

30

Nho Quan

10-30

40

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

30

Cúc Phương

10-30

40

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

30

Tam Điệp

10-30

40

10-30

40

20-40

50

20-40

50

10-30

40

Phát Diệm

10-30

40

10-30

40

20-50

60

20-40

50

10-30

40

Yên Thịnh

10-30

40

10-30

40

20-50

60

20-40

50

10-20

30

Yên Ninh

10-30

40

10-30

40

20-50

60

20-40

50

10-30

40

Thiên Tôn

10-30

40

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

30

Me

10-30

40

10-20

30

20-40

50

20-30

40

10-20

30

 

          Tin phát lúc: 14h00 ngày 23/07/2021.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình