BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 01/08/2021)

Friday, 23/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:204 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 23 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 01/08/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Ngày 25/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

26/07 –01/08/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

0,4 – 0,6

Nhiều hướng

0,4 – 0,6

Nhiều hướng

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Ngày 25/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

26/07 –01/08/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 4,0

Nhiều hướng

2,0-4,0

Nhiều hướng

2,0-3,0

Nhiều hướng

Sóng cao 1,5 –2,5m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Ngày 25/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 26/07 –01/08/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,2  m

Thời gian: 4h02

Cao nhất:3,7 m

Thời gian: 16h09

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 5h03

Cao nhất:3,7 m

Thời gian: 17h02

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 6h03

Thủy triều giảm  dần đến 31 sau tăng. Thấp nhất  1,9 m (31/7); Cao nhất 3,6 m ( 26/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình