BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 08H00 NGÀY 23/7/2021

Friday, 23/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2021

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 07h ngày 23/07/2021 đến 07h ngày 24/07/2021

 3 giờ

(07-10h/23)

 3 giờ

(10-13h/23)

 6 giờ

(13-19h/23)

6 giờ

(19h/23-01h/24)

6 giờ

(01-07h/24)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-40

50

Nho Quan

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-40

50

Cúc Phương

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-40

50

Tam Điệp

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-50

60

Phát Diệm

20-30

40

10-30

40

20-50

60

30-60

70

20-50

60

Yên Thịnh

20-30

40

10-30

40

20-50

60

30-60

70

20-50

60

Yên Ninh

20-30

40

10-30

40

20-50

60

30-60

70

20-50

60

Thiên Tôn

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-40

50

Me

20-30

40

10-30

40

20-50

60

20-50

60

20-40

50

 

          Tin phát lúc: 08h00 ngày 23/07/2021.

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Đinh Quốc Khanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình