BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 31/07/2021)

Thursday, 22/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:203 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ  ngày 22/07/2021 đến ngày 31/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/07/2021

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25 –31/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,5

Bắc đến Tây Bắc

0,3 – 0,5

Bắc đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/07/2021

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

25 –31/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Tây Nam

2,0-3,0

Tây Nam

2,0-3,0

Tây Nam

Sóng cao 2,0 –3,0m, biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/07/2021

Ngày 23/07/2021

Ngày 24/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 25 –31/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:0,5  m

Thời gian: 3h00

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,2  m

Thời gian: 4h02

Cao nhất:3,7 m

Thời gian: 16h09

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 5h03

Thủy triều giảm  dần. Thấp nhất  1,9 m (31/7); Cao nhất 3,7 m ( 25/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình