BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 18/07/2021 đến ngày 27/07/2021)

Sunday, 18/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:199 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 18 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 18/07/2021 đến ngày 27/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 18/07/2021

Ngày 19/07/2021

Ngày 20/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21 –27/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/07/2021

Ngày 19/07/2021

Ngày 20/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

21 –27/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Tây Nam

Sóng cao 1,0 –2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/07/2021

Ngày 19/07/2021

Ngày 20/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 21 –27/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:1,8 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:1,6  m

Thời gian: 12h32

Cao nhất:2,1 m

Thời gian: 9h49

Thấp nhất:1,8  m

Thời gian: 2h05

Cao nhất:2,5 m

Thời gian: 12h40

Thấp nhất:1,3  m

Thời gian: 1h18

Thủy triều tăng dần, sau giảm. Thấp nhất  3,0m (21/7); Cao nhất 3,7 m (24, 25/7).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình