BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021)

Tuesday, 13/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:194 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 13 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 22/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 13/07/2021

Ngày 14/07/2021

Ngày 15/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/7 –22/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 13/07/2021

Ngày 14/07/2021

Ngày 15/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

16/7 –22/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5– 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao: 1,0 –2,0m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/07/2021

Ngày 14/07/2021

Ngày 15/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

16/7 –22/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 18 h40

Thấp nhất:0,1m

Thời gian: 7h40

Cao nhất: 3,3m

Thời gian: 18 h56

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 8h26

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 19 h42

Thấp nhất:0,5m

Thời gian: 9h15

Thủy triều giảm dần đến 18 sau tăng. Cao nhất  3,4m (22/07); Thấp nhất 1,7m (18/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình