BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 09/07/2021 đến ngày 18/07/2021)

Friday, 09/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:190 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 09 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 09/07/2021 đến ngày 18/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Ngày 11/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/7 –18/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,5

Đông Bắc đến Bắc

0,2- 0,5

  Đông Bắc đến Bắc

0,2-0,4

  Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Ngày 11/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

12/7 –18/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao: 1,5 –2,5m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Ngày 11/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

12/7 –18/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15 h55

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 6h44

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 16 h40

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 5h40

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 16 h57

Thấp nhất:0,2m

Thời gian: 6h18

Thủy triều giảm dần. Cao nhất  3,5m (12/07); Thấp nhất 1,9m (18/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình