BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

Thursday, 08/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:189 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 08 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 08/07/2021 đến ngày 17/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 08/07/2021

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/7 –17/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2-0,5

Đông Bắc đến Bắc

0,2- 0,5

  Đông Bắc đến Bắc

0,2-0,5

  Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/07/2021

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

11/7 –17/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5-2,5

Đông Nam

1,0-2,0

Đông Nam

Sóng cao: 1,5 –2,5m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/07/2021

Ngày 09/07/2021

Ngày 10/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

11/7 –17/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 15 h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 4h29

Cao nhất: 3,2m

Thời gian: 15 h55

Thấp nhất:0,4m

Thời gian: 6h44

Cao nhất: 3,4m

Thời gian: 16 h40

Thấp nhất:0,3m

Thời gian: 5h40

Thủy triều tăng dần đến 12/7  sau giảm. Cao nhất  3,5m (12/07); Thấp nhất 2,2m (17/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình