BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 06/07/2021 đến ngày 15/07/2021)

Tuesday, 06/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:187 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 06 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 06/07/2021 đến ngày 15/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 06/07/2021

Ngày 07/07/2021

Ngày 08/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

09/7 –15/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

  Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

  Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

  Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 06/07/2021

Ngày 07/07/2021

Ngày 08/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

09/7 –15/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao: 2,0 –3,0m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 06/07/2021

Ngày 07/07/2021

Ngày 08/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

09/7 –15/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian: 14 h40

Thấp nhất:1,1m

Thời gian: 3h13

Cao nhất: 2,8m

Thời gian: 14 h59

Thấp nhất:0,9m

Thời gian: 3h57

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 15 h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian: 4h29

Thủy triều tăng dần đến ngày 12/7 sau giảm. Cao nhất  3,5m (12/07); Thấp nhất 3,0m (15/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình