BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 02/07/2021 đến ngày 11/07/2021)

Friday, 02/07/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:183 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 02 tháng 07  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 02/07/2021đến ngày 11/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 02/07/2021

Ngày 03/07/2021

Ngày 04/07/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05/7 –11/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông  Bắc

Đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/07/2021

Ngày 03/07/2021

Ngày 04/07/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

05/7 –11/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 –2,5 m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/07/2021

Ngày 03/07/2021

Ngày 04/07/2021

Nhận định Thủy triều từ

05/7 –11/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,3 m

Thời gian: 21 h07

Thấp nhất:1,1  m

Thời gian: 10h58

Cao nhất:2,0 m

Thời gian: 19 h40

Thấp nhất:1,5  m

Thời gian: 10h42

Cao nhất: 2,0 m

Thời gian: 16 h40

Thấp nhất:1,7  m

Thời gian: 5h32

Thủy triều tăng dần. Cao nhất  3,4 m (10, 11/07); Thấp nhất 2,2 m (05/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình