BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày27/6/2021 đến ngày 6/7/2021)

Sunday, 27/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:178 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 27 tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày27/06/2021đến ngày06/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/06/2021

Ngày 28/06/2021

Ngày 29/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/6 –06/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/06/2021

Ngày 28/06/2021

Ngày 29/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

30/6 –06/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 –2,5 m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/06/2021

Ngày 28/06/2021

Ngày 29/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

30/6 –06/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,8 m

Thời gian: 17 h50

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 6h53

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 18 h47

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 7h47

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 19 h40

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 8h40

Thủy triều giảm dần đến 3/7 sau tăng. Cao nhất  3,4 m (29/06); Thấp nhất 2,0 m (03, 04/07).

                                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h30:

  

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình