BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/06/2021 đến ngày 03/07/2021)

Thursday, 24/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:175 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 24/06/2021 đến ngày 03/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/06/2021

Ngày 25/06/2021

Ngày 26/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27 –03/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông đến Đông Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/06/2021

Ngày 25/06/2021

Ngày 26/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

27 –03/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5-1,5

Nam đến Tây Nam

1,0- 2,0

Nam

1,0-2,0

Tây Nam

Sóng cao 1,5 –2,5 m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/06/2021

Ngày 25/06/2021

Ngày 26/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 27 –03/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,3 m

Thời gian: 15 h00

Thấp nhất:0,5  m

Thời gian: 4h11

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 15 h57

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 5h04

Cao nhất:3,8 m

Thời gian: 16 h54

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 5h58

Thủy triều giảm dần . Cao nhất  3,8 m (27/06); Thấp nhất 2,0 m (03/07).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình