BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 22/06/2021 đến ngày 01/07/2021)

Tuesday, 22/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:173 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 22/06/2021 đến ngày 01/07/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Ngày 24/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25 –01/07/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Đông đến Đông Bắc

0,2 – 0,5

Đông đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Ngày 24/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

25 –01/07/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Ngày 24/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 25 –01/07/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,5 m

Thời gian: 13 h00

Thấp nhất:1,4  m

Thời gian: 3h10

Cao nhất:2,9 m

Thời gian: 14 h02

Thấp nhất:0,9  m

Thời gian: 3h25

Cao nhất:3,3 m

Thời gian: 15 h00

Thấp nhất:0,5  m

Thời gian: 4h11

Thủy triều  tăng dần  đến ngày 27 sau giảm. Cao nhất  3,8 m (26, 27/06); Thấp nhất 3,0 m (30/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình