BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 30/06/2021)

Monday, 21/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:172 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 21 tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 30/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 21/06/2021

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24 –30/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông đến Đông Bắc

0,2 – 0,4

Đông

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 21/06/2021

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

24 –30/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/06/2021

Ngày 22/06/2021

Ngày 23/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 24 –30/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,0 m

Thời gian: 11 h40

Thấp nhất:1,8  m

Thời gian: 4h35

Cao nhất:2,5 m

Thời gian: 13 h00

Thấp nhất:1,4  m

Thời gian: 3h10

Cao nhất:2,9 m

Thời gian: 14 h02

Thấp nhất:0,9  m

Thời gian: 3h25

Thủy triều  tăng đến ngày 26, 27 sau giảm. Cao nhất  3,8 m (26, 27/06); Thấp nhất 3,0 m (30/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình