BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 26/06/2021)

Thursday, 17/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:168 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17  tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/06/2021đến ngày26/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/06/2021

Ngày 18/06/2021

Ngày 19/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20 –26/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông

0,2 – 0,4

Đông

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/06/2021

Ngày 18/06/2021

Ngày 19/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

20 –26/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến

Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến

Tây Nam

1,0 – 2,0

Nam đến

Tây Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/06/2021

Ngày 18/06/2021

Ngày 19/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 20 –26/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,0 m

Thời gian: 20h42

Thấp nhất:0,4  m

Thời gian: 9h52

Cao nhất:2,7 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:0,7  m

Thời gian: 10h44

Cao nhất:2,3 m

Thời gian: 22 h40

Thấp nhất:1,1  m

Thời gian: 11h45

Thủy triều  giảm dần đến ngày 20 sau tăng . Cao nhất  3,8 m (26/06); Thấp nhất 1,8 m (20/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình