BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 23/06/2021)

Monday, 14/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:165 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 14  tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 23/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 14/06/2021

Ngày 15/06/2021

Ngày 16/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

17 –23/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 14/06/2021

Ngày 15/06/2021

Ngày 16/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

17 –23/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0- 2,0

Nam đến Tây Nam

 1,0- 2,0

Nam đến Tây Nam

1,0 - 2,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5 m. Biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/06/2021

Ngày 15/06/2021

Ngày 16/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 17 –23/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 7h43

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 19h07

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 8h22

Cao nhất:3,3 m

Thời gian: 19h53

Thấp nhất:0,2  m

Thời gian: 9h05

Thủy triều  giảm dần đến ngày 20 sau tăng . Cao nhất  3,0 m (17/06); Thấp nhất 1,8 m (20/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình