BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 12/06/2021 đến ngày 21/06/2021)

Saturday, 12/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:163 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 12  tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 12/06/2021 đến ngày 21/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 12/06/2021

Ngày 13/06/2021

Ngày 14/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15 –21/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,7

Nhiều hướng

0,3 – 0,7

Nhiều hướng

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/06/2021

Ngày 13/06/2021

Ngày 14/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

15 –21/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0-4,0

Nhiều hướng

 2,0-4,0

Nhiều hướng

1,5- 2,5

    Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5 m. Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/06/2021

Ngày 13/06/2021

Ngày 14/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 15 –21/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,3 m

Thời gian: 17h09

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 6h34

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 17h45

Thấp nhất:0,2  m

Thời gian: 7h07

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 7h43

Thủy triều  giảm dần đến ngày 20 sau tăng . Cao nhất  3,4m (15/06); Thấp nhất 1,8 m (20/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình