BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG LÚC 8H00 NGÀY 12/06/2021

Saturday, 12/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC

ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2021

 BẢN TIN DỰ BÁO MƯA LỚN ĐỊNH LƯỢNG

 

 

Điểm

Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ

Tính từ 07h ngày 12/06/2021 đến 07h ngày 13/06/2021

 3 giờ

(07-10h/12)

 3 giờ

(10-13h/12)

 6 giờ

(13-19h/12)

6 giờ

(19h/12-01h/13)

6 giờ

(01-07h/13)

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Trung bình

Lớn nhất

Ninh Bình

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Nho Quan

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Cúc Phương

0-5

10

0-5

10

10-20

40

20-40

60

50-80

100

Tam Điệp

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Phát Diệm

0-5

10

0-5

10

20-40

50

20-50

70

50-80

100

Yên Thịnh

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Yên Ninh

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Thiên Tôn

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

Me

0-5

10

0-5

10

10-30

40

20-50

70

50-80

100

 

          Tin phát lúc: 08h00 ngày 12/06/2021

 

 

DỰ BÁO VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình