BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 16/06/2021)

Monday, 07/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:158 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 07  tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 07/06/2021 đến ngày16/06/2021)

 

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 7/06/2021

Ngày 8/06/2021

Ngày 9/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10 –16/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

Đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 7/06/2021

Ngày 8/06/2021

Ngày 9/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

10 –16/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Nam

0,5 – 1,5

Nam

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 2,0 – 3,0 m biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 7/06/2021

Ngày 8/06/2021

Ngày 9/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 10 –16/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,2 m

Thời gian: 14h41

Thấp nhất:1,5  m

Thời gian: 4h34

Cao nhất:2,5 m

Thời gian: 15h23

Thấp nhất:1,2  m

Thời gian: 4h08

Cao nhất:2,8 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,9  m

Thời gian: 5h06

Thủy triều  tăng dần đến ngày 15 sau giảm . Cao nhất  3,4m (13, 14, 15/06); Thấp nhất 3,0 m (10/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình