BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 05/06/2021 đến ngày 14/06/2021)

Sunday, 06/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:156 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 05  tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày05/06/2021đến ngày14/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 5/06/2021

Ngày 6/06/2021

Ngày 7/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

8 –14/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Bắc

0,2 – 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 5/06/2021

Ngày 6/06/2021

Ngày 7/06/2021

Nhận định

ng biển từ

ngày

8 –14/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Nam đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 5/06/2021

Ngày 6/06/2021

Ngày 7/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

Ngày 8 –14/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,1 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,5  m

Thời gian: 12h13

Cao nhất:1,9 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất:1,7  m

Thời gian: 6h19

Cao nhất:2,2 m

Thời gian: 14h41

Thấp nhất:1,5  m

Thời gian: 4h34

Thủy triều tăng dần . Thấp nhất  2,5m (08/06); Cao nhất 3,4 m (13, 14/06).

                                                                                                                                                                                                 

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình