BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 03/06/2021 đến ngày 12/06/2021)

Thursday, 03/06/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:154 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 03 tháng 06  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 03/06/2021 đến ngày 12/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 03/06/2021

Ngày 04/06/2021

Ngày 05/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/06/2021 –12/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

     Bắc

0,3 - 0,5

      Bắc

0,3 - 0,5

      Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/06/2021

Ngày 04/06/2021

Ngày 05/06/2021

Nhận định

ng biển từ

06/06/2021 –12/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam sau đó chuyển Đông Bắc

0,5- 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/06/2021

Ngày 04/06/2021

Ngày 05/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

06/06/2021 –12/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,7 m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất:0,7  m

Thời gian: 11h15

Cao nhất:2,3 m

Thời gian: 23h00

Thấp nhất:1,1  m

Thời gian: 12h08

Cao nhất:2,0 m

Thời gian: 21h40

Thấp nhất:1,5  m

Thời gian: 12h53

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,3 m (12/06); Thấp nhất  1,8m (06/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình