BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 09/06/2021)

Monday, 31/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:151 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 31 tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 09/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 31/05/2021

Ngày 01/06/2021

Ngày 02/06/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

03/06/2021 –09/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

Bắc

0,3 - 0,5

     Bắc

0,3 - 0,5

      Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 31/05/2021

Ngày 01/06/2021

Ngày 02/06/2021

Nhận định

ng biển từ

03/06/2021 –09/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 31/05/2021

Ngày 01/06/2021

Ngày 02/06/2021

Nhận định Thủy triều từ

03/06/2021 –09/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 19h48

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 8h33

Cao nhất:3,4 m

Thời gian: 20h50

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 9h26

Cao nhất:3,1 m

Thời gian: 21h44

Thấp nhất:0,4  m

Thời gian: 10h20

Thủy triều giảm dần đến ngày 06, sau tăng. Cao nhất 2,7 m (03/06); Thấp nhất  1,9m (06/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình