BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/05/2021 đến ngày 07/06/2021)

Saturday, 29/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:149 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 29  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 29/05/2021 đến ngày 07/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/05/2021

Ngày 30/05/2021

Ngày 31/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

01/06/2021 –07/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc

0,2 - 0,5

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/05/2021

Ngày 30/05/2021

Ngày 31/05/2021

Nhận định

ng biển từ

01/06/2021 –07/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0- 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/05/2021

Ngày 30/05/2021

Ngày 31/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

01/06/2021 –07/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 6h46

Cao nhất:3,7 m

Thời gian: 18h41

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 7h39

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 19h48

Thấp nhất:0,0  m

Thời gian: 8h33

Thủy triều giảm dần . Cao nhất 3,4 m (01/06); Thấp nhất  1,8m (06/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Lê Mỹ Dung

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình