BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 27/05/2021 đến ngày 05/06/2021)

Thursday, 27/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:147 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 27  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày  27/05/2021 đến ngày 05/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 27/05/2021

Ngày 28/05/2021

Ngày 29/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/05/2021 –05/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/05/2021

Ngày 28/05/2021

Ngày 29/05/2021

Nhận định

ng biển từ

30/05/2021 –05/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0- 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/05/2021

Ngày 28/05/2021

Ngày 29/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

30/05/2021 –05/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,2 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất:0,7  m

Thời gian: 5h03

Cao nhất:3,5 m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất:0,3  m

Thời gian: 5h54

Cao nhất:3,6 m

Thời gian: 17h40

Thấp nhất:0,1  m

Thời gian: 6h46

Thủy triều giảm . Cao nhất 3,7 m (30/05); Thấp nhất  2,0m (05/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình