BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 02/06/2021)

Monday, 24/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:144 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 02/06/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/05/2021

Ngày 25/05/2021

Ngày 26/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/05/2021 –02/06/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/05/2021

Ngày 25/05/2021

Ngày 26/05/2021

Nhận định

ng biển từ

27/05/2021 –02/06/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/05/2021

Ngày 25/05/2021

Ngày 26/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

27/05/2021 –02/06/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,1 m

Thời gian: 1h01

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 23h56

Cao nhất:2,4 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: m

Thời gian:

Cao nhất:2,8 m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất:,1,1 m

Thời gian: 4h19

Thủy triều tăng dần 30 sau giảm . Cao nhất 3,7 m (30/05); Thấp nhất 3,1m (02/06).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình