BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 20/05/2021 đến ngày 29/05/2021)

Thursday, 20/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:140 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 20  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ  ngày 20/05/2021 đến ngày 29/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 20/05/2021

Ngày 21/05/2021

Ngày 22/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23/05/2021 –29/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc đến Bắc

 

0,3 - 0,5

Tây Bắc

Đến Bắc

0,3 - 0,5

 

Tây Bắc

 

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/05/2021

Ngày 21/05/2021

Ngày 22/05/2021

Nhận định

ng biển từ

23/05/2021 –29/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Nam đến Đông Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/05/2021

Ngày 21/05/2021

Ngày 22/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

23/05/2021 –29/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 22h40

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 10h50

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian: 22h10

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 11h53

Cao nhất:    m

Thời gian:

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 13h29

Thủy triều giảm dần đến ngày  24, sau tăng. Cao nhất 3,6m (29/05); Thấp nhất 2,0m (24/05).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình