BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 19/05/2021)

Monday, 10/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:130 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 10  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 19/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Ngày 12/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/05/2021 –19/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Ngày 12/05/2021

Nhận định

ng biển từ

13/05/2021 –19/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Ngày 12/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

13/05/2021 –19/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 13h46

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 7h01

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 11h44

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 5h51

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 15h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 6h02

Thủy triều tăng dần đến 18 sau giảm. Thấp nhất 2,8 m (13/05); Cao nhất 3,2 m (ngày 16-18/05);.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình