BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 09/5/2021 đến ngày 18/05/2021)

Sunday, 09/05/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:129 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 09  tháng 05  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày09/05/2021đến ngày18/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 09/05/2021

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/05/2021 –18/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

0,2 - 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/05/2021

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Nhận định

ng biển từ

12/05/2021 –18/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5 m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/05/2021

Ngày 10/05/2021

Ngày 11/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

12/05/2021 –18/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 01h40

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 18h18

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 13h46

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 7h01

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian: 11h44

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 5h51

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất 2,6 m (13/05); Cao nhất 3,2 m (ngày 16-18/05);.

                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h30:

   

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình