BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 29/04/2021 đến ngày 08/05/2021)

Thursday, 29/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:119 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 29 tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 29/04/2021 đến ngày 08/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 29/04/2021

Ngày 30/04/2021

Ngày 01/05/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02/05/2021 –08/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,5

Tây Bắc

0,2 - 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 29/04/2021

Ngày 30/04/2021

Ngày 01/05/2021

Nhận định

ng biển từ

02/05/2021 –08/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0-2,0

Đông Bắc

0,5- 1,5

Đông Bắc

Đến Đông

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/04/2021

Ngày 30/04/2021

Ngày 01/05/2021

Nhận định Thủy triều từ

02/05/2021 –08/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian: 16h00

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 5h20

Cao nhất: 3,2 m

Thời gian: 17h09

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 6h36

Cao nhất: 3,4 m

Thời gian: 18h40

Thấp nhất: 0,4 m

Thời gian: 7h33

Thủy triều: Giảm dần. Thấp nhất 2,4 m (08/05). Cao nhất 3,5 m (ngày 02/05).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình