BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 05/05/2021)

Monday, 26/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:116 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 26 tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 05/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 26/04/2021

Ngày 27/04/2021

Ngày 28/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

29/04/2021 –05/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 26/04/2021

Ngày 27/04/2021

Ngày 28/04/2021

Nhận định

ng biển từ

29/04/2021 –05/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/04/2021

Ngày 27/04/2021

Ngày 28/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

29/04/2021 –05/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 2h55

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 19h49

Cao nhất: 2,3 m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 14h51

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 1h29

Thủy triều: tăng dần đến 2 sau giảm. Thấp nhất 3,0 m (29/04). Cao nhất 3,5 m (ngày 02/05).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình