BANT TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 01 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2018

Sunday, 01/04/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 1 tháng 4 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  1, ngày 2 tháng 04 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 19 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 290C  

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 21 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,20) đến (0,0) mét, xuất hiện từ 22giờ ngày 1 đến 1giờ ngày 2; mực nước cao nhất ở mức  0,30 đến 0,50mét, xuất hiện từ 6giờ đến 9giờ; ngày 2.

+ Tại Như Tân: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,65) đến (-0,45) mét, xuất hiện từ 19giờ đến 22giờ  ngày 1; mực nước cao nhất ở mức  0,45 đến 0,65mét, xuất hiện từ 12giờ đến 15giờ ngày 2. Độ mặn cao nhất ở mức 2 – 4 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình