BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 24/04/2021 đến ngày 03/05/2021)

Saturday, 24/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:114 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 24 tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày24/04/2021đến ngày03/05/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 24/04/2021

Ngày 25/04/2021

Ngày 26/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/04/2021 –03/05/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,3 - 0,5

Tây Bắc

Vận tốc

0,3 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 24/04/2021

Ngày 25/04/2021

Ngày 26/04/2021

Nhận định

ng biển từ

27/04/2021 –03/05/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/04/2021

Ngày 25/04/2021

Ngày 26/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

27/04/2021 –03/05/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian: 1h00

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian: 15h44

Cao nhất: 2,6 m

Thời gian: 1h56

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 17h33

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian: 2h55

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 19h49

Thủy triều: tăng dần. Thấp nhất 2,2 m (26/04). Cao nhất 3,5 m (ngày 02/05).

                                                                                                       

Tin phát lúc: 10h30:

                          

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình