BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 18/04/2021 đến ngày 27/04/2021)

Sunday, 18/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:108 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 18 tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 18/04/2021 đến ngày 27/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Ngày 20/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

21/04/2021 – 27/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 - 0,5

 Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam

0,3 - 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Ngày 20/04/2021

Nhận định

ng biển từ

21/04/2021 – 27/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông

Đến Đông Nam

1,0 – 2,0

Đông

Đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Ngày 20/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

21/04/2021 – 27/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian:19h51

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 9h04

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian:21h05

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian: 9h43

Cao nhất: 3,1 m

Thời gian:22h10

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian: 10h28

Thủy triều: có xu thế giảm dần. Cao nhất 3,1 m (ngày 21/04). Thấp nhất 2,2 m (26/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình