BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 17/04/2021 đến ngày 26/04/2021)

Saturday, 17/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:107 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 17 tháng 04  năm 2021

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 17/04/2021 đến ngày 26/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 17/04/2021

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

20/04/2021 – 26/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

 Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 - 0,4

Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 17/04/2021

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Nhận định

ng biển từ

20/04/2021 – 26/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông Bắc

Đến Đông

0,5 – 1,5

Đông Bắc

Đến Đông

Sóng cao từ 1,5 -2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/04/2021

Ngày 18/04/2021

Ngày 19/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

20/04/2021 – 26/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8 m

Thời gian:18h44

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 8h28

Cao nhất: 2,9 m

Thời gian:19h51

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 9h04

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian:21h05

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian: 9h43

Thủy triều: có xu thế giảm dần. Cao nhất 3,1 m (ngày 20, 21/04). Thấp nhất 2,2 m (26/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình