BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 28 NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2018

Wednesday, 28/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  28, ngày 29 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 19 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 20 – 280C  

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 20 – 260C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,35) đến (-0,15) mét, xuất hiện từ 18giờ đến 21giờ ngày 28; mực nước cao nhất ở mức  0,65 đến 0,85mét, xuất hiện từ 6giờ đến 9giờ; ngày 29.

+ Tại Như Tân: Mực nước cao nhất ở mức  0,95 đến 1,15mét, xuất hiện từ 2giờ đến 5giờ; mực nước thấp nhất ở mức (-0,80) đến (-0,60) mét, xuất hiện từ 15giờ đến 18giờ  ngày 29. Độ mặn cao nhất ở mức 9 – 11 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình