BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 10/04/2021 đến ngày 19/02/2021)

Saturday, 10/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:100 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 10  tháng 04  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày10/04/2021đến ngày19/04/2021)

 I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Ngày 12/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

13/04/2021 –19/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

0,2 - 0,4

Tây đến Tây Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Ngày 12/04/2021

Nhận định

ng biển từ

13/04/2021 –19/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Ngày 12/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

13/04/2021 –19/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian:2h44

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian:17h35

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian:3h40

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian:19h12

Cao nhất: 2,2 m

Thời gian:14h40

Thấp nhất: m

Thời gian:

Thủy triều tăng dần.  Thấp nhất 2,2 m (13/04). Cao nhất 3,0 m (ngày 19/04).

                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình