BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 09/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

Friday, 09/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:99 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 09  tháng 04  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 09/04/2021 đến ngày 18/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 09/04/2021

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/04/2021 –18/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

0,2 - 0,4

Tây Nam đến Nam

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/04/2021

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Nhận định

ng biển từ

12/04/2021 –18/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/04/2021

Ngày 10/04/2021

Ngày 11/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

12/04/2021 –18/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0 m

Thời gian:1h54

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian:16h08

Cao nhất: 2,7 m

Thời gian:2h44

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian:17h35

Cao nhất: 2,4 m

Thời gian:3h40

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian:19h12

Thủy triều tăng dần.  Cao nhất 2,9 m (18/04). Thấp nhất 2,0 m (ngày 12/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình