BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 04/04/2021 đến ngày 13/04/2021)

Sunday, 04/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:94 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 04  tháng 04  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày04/04/2021đến ngày13/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 04/04/2021

Ngày 05/04/2021

Ngày 06/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

07/04/2021 –13/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,2 - 0,3

Tây Bắc đến Bắc

Vận tốc

0,2 - 0,4m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 04/04/2021

Ngày 05/04/2021

Ngày 06/04/2021

Nhận định

ng biển từ

07/04/2021 –13/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 04/04/2021

Ngày 05/04/2021

Ngày 06/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

07/04/2021 –13/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:3,2  m

Thời gian:21h40

Thấp nhất: 0,5 m

Thời gian:9h36

Cao nhất:3,3  m

Thời gian:22h51

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian:10h43

Cao nhất: m

Thời gian:

Thấp nhất: 0,3 m

Thời gian:11h58

Thủy triều giảm dần.  Cao nhất 3,3 m (07/04). Thấp nhất 2,1 m (ngày 12/04).

                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                            

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình