BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 10/04/2021)

Thursday, 01/04/2021

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:91 HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 Ninh Bình, ngày 01  tháng 04  năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 10/04/2021)

 

I. Dự báo dòng chảy biển:

Vùng biển

Ngày 01/04/2021

Ngày 02/04/2021

Ngày 03/04/2021

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

04/04/2021 –10/04/2021

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Đông đến  Đông Nam

0,2 – 0,5

Đông đến  Đông Nam

0,2 – 0,4

Đông  đến  Đông Nam

Vận tốc

0,2 - 0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 01/04/2021

Ngày 02/04/2021

Ngày 03/04/2021

Nhận định

ng biển từ

04/04/2021 –10/04/2021

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5- 2,5

Đông Nam

1,5 – 2,5

Nam đến Đông Nam

1,0 – 2,0

 Nam đến Đông Nam

Sóng cao từ 1,0 -2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 01/04/2021

Ngày 02/04/2021

Ngày 03/04/2021

Nhận định Thủy triều từ

04/04/2021 –10/04/2021

 Kim Sơn

Cao nhất:2,6  m

Thời gian:16h40

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian:3h27

Cao nhất:2,9  m

Thời gian:17h53

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian:7h13

Cao nhất:3,1  m

Thời gian:19h40

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian:8h31

Thủy triều tăng dần đến 7 sau giảm.  Thấp nhất 2,7 m (ngày 10/04). Cao nhất 3,3 m (ngày  05, 06, 07/04).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h30:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dự báo viên

 

 

 

 

 

                       Phạm Quốc Sỹ

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Bùi Thị Bích Thủy

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình