BANT TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 21 NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2018

Wednesday, 21/03/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm  21, ngày 22 tháng 03 năm 2018

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 14 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 75 – 80%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 240C  

Độ ẩm trung bình: 76 – 81%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ: từ 15 – 220C  

Độ ẩm trung bình: 77 – 82%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp và ít biến đổi. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Trên sông Đáy:

+ Tại Ninh Bình: Mực nước thấp nhất ở mức (-0,25) đến (-0,05) mét, xuất hiện từ 11giờ đến 14giờ; mực nước cao nhất ở mức  0,50 đến 0,70mét, xuất hiện từ 16giờ đến 19giờ ngày 22.

+ Tại Như Tân: mực nước thấp nhất ở mức (-0,70) đến (-0,50) mét, xuất hiện từ 21giờ ngày 21 đến 0giờ  ngày 22; mực nước cao nhất ở mức  0,70 đến 0,90mét, xuất hiện từ 15giờ đến 18giờ ngày 22 . Độ mặn cao nhất ở mức 3 – 5 phần nghìn.

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình